Overhalings-forbud
 

Motorvejsst

Den 1. maj 2001 startede et forsøg for lastbiler, busser og biler med påhængsvogn. Forsøget skal vise om højere hastighedsgrænse og overhalingsforbud for disse køretøjer kan forbedre trafikafviklingen og sikkerheden på motorvejene. Forsøget slutter den 30. april 2003.

Der er udgivet en folder i forbindelse med forsøget. Download PDF.

Projektets formål

Valg af strækninger

Ved valget er følgende kriterier benyttet

Evaluering

Budget

Oversigt over strækningerne

Nye forsøg skal vise om overhalingsforbud og højere hastighed for tunge køretøjer vil forbedre trafikafviklingen og dermed også trafiksikkerheden på motorveje. Forsøgene skal løbe over 2 år, hvorefter Vejdirektoratet vil foretage en evaluering. Evalueringen skal bruges når der politisk skal tages stilling til om forsøgene skal gøres permanente.

Sidste sommer fik Trafikministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler for udførelse af forsøg med højere hastigheder på motorveje for tunge køretøjer, herunder køretøjer med tilkoblet påhængsvogn m.m. Trafikministeren vil fra 1. april 2001 tillade disse køretøjer at køre med 80 km/t på motorvejene. Endvidere vil ministeren udføre et forsøg med overhalingsforbud for pågældende køretøjer på udvalgte motorvejsstrækninger. De to forsøg skal følges op med øget politikontrol på motorveje. Alle tre forsøg iværksættes samtidigt den 1. maj 2001.

 

Projektets formål

Forsøg med overhalingsforbud for tunge køretøjer skal ses i lyset af et ønske om at forbedre fremkommeligheden og færdselssikkerheden på de motorveje, der er særligt belastet af tunge køretøjer.

Formålet er at tilvejebringe et grundlag for at vurdere, om overhalingsforbud på udvalgte motorvejsstrækninger, kombineret med en forhøjet hastighedsgrænse for disse og forøget politikontrol, kan skabe en mere glidende trafikafvikling på de udvalgte strækninger. Effekten på trafikafviklingen samt de trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser af ændringerne vurderes.

Erfaringerne skal danne grundlag for en beslutning om en permanent forhøjelse af hastighedsgrænserne for tunge køretøjer og køretøjer med tilkoblet påhængsvogn, eventuelt kombineret med et overhalingsforbud for disse på udvalgte motorvejsstrækninger.

 

Valg af strækninger

Figuren viser de strækninger der skal indgå i forsøget med overhalingsforbud.

Se kortet i stort format (34 kb)

For at få en repræsentativ dækning af det danske motorvejsnet består forsøgsstrækningerne af ca. 100 km fordelt på 11 motorvejsstrækninger. Strækningerne har forskellig længde, forskellig trafikitensitet og er geografisk fordelt over landet.

 

Ved valget er følgende kriterier benyttet

Ifølge erfaringer fra udlandet skal hver enkelt forsøgsstrækning maksimalt være ca.10 km, - der kan dog laves undtagelse i speciale tilfælde som for Storebæltsforbindelsen. Der bør være mindst 10 km mellem to på hinanden følgende forsøgsstrækninger. Herved vil de tunge køretøjer få mulighed for at overhale langsomt kørende køretøjer, herunder specialtransporter, der kun må køre 60 km/t eller mindre.

Det gennemsnitlige antal køretøjer på et døgn (årsdøgntrafikken) skal være større end 20.000 og lastbilprocenten skal være mindst 10%.

For hver enkelt forsøgsstrækning skal det være vurderet, at tunge køretøjer og/eller køretøjer med tilkoblet påhængsvogn skaber problemer for fremkommeligheden eller trafiksikkerheden på grund af vejens trace (bakket eller kurvet forløb), oversigtsforhold, afstanden mellem ramper eller trafikbelastningen.

 

Evaluering

Evalueringen vil bestå af analyse af tunge køretøjers adfærd herunder hastigheder og antal (og andel) overhalinger til trods for forbudet. Der vil blive undersøgt om forsøget har en afsmittende effekt på personbilernes hastighed. Vejdirektoratet vil bl.a. benytte trafikmålestationer der er fordelt på hele motorvejsnettet til evalueringen. Herudover vil ulykker med tunge køretøjer og køretøjer med påhængsvogne på motorveje blive analyseret. Analyserne foretages som sammenligninger af forholdene før og efter forsøgets start og på strækninger med eller uden overhalingsforbud.

 

Budget

Det samlede budget for forsøget

Overordnet budget

i 1000 kr.

Kontroludstyr til Rigspolitiet

1.500

Supplerende måleudstyr til Vejdirektoratet

400

Tavler

3.100

Planlægning og evaluering

1.000

Samlet

6.000

  

Oversigt over strækningerne

Liste over strækninger med overhalingsforbud

Strækning

Motorvej

fra ca. km

til ca. km

Sted

km

1

Rute 21

27

37

Fløng-Roskilde

10

2

E47E55

39

49

Køge (Sydmotorvejen)

10

3

E20

107

129

Storebælt

22

4

E20

129

135

Nord om Nyborg

6

5

E20

153

165

Odense SØ - SV

12

6

E20

182

190

Årup-Ejby

8

7

E20

200

204

Ved Middelfart

3

8

E45

58

68

Christiansfeld - Haderslev

10

9

E45

107

116

Vejlefjordbroen

9

10

E45

145

152

Ejer Bavnehøj

7

11

E45

211

217

Randers N

6

Samlet længde:

103

Heraf Storebæltsforbindelsen:

22

Ovenstående kilometrering kan ændres med op til 1 km (op eller ned) hvis praktiske forhold på strækningen taler her for.

Kilde: trafikken.dk


Retur til NYSYNET.DK's forside